Středa 31. května 2023, svátek má Kamila
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Středa 31. května 2023 Kamila

Otevřený dopis primátorovi Prahy od zaměstnanců ÚDI Praha

23. 10. 2007 6:15:23
V Praze v posledním roce v řadě městských firem proběhl organizační audit. K tomu nelze mít výhrady. Problém je ovšem ve slově organizační, ačkoli by daleko více, případně současně, byl potřebný audit odborný. 

Přestože by konkrétně v Ústavu dopravního inženýrství hlavního města Prahy řada zaměstnanců uvítala změny, výsledky auditu bohužel tyto změny nepřinesly. Tedy změny v organizaci práce a v pocitu, že dopravní inženýrství je oborem, který je pro město důležitý. Realita je bohužel opačná.

Rada hlavního města Prahy rozhodla začátkem října o ukončení činnosti ÚDI Praha (s platností od 1. 1. 2008) a o přesunu jeho odborných pracovníků pod Technickou správu komunikací. Až po tomto rozhodnutí se pak město začalo vedení ÚDI a jeho pracovníků ptát, zda s o třetinu menším stavem lidí zvládnou stejné úkoly a vlastně jaké činnosti by si představovali do budoucna vykonávat. Do práce podniku vneslo rozhodnutí auditorů i Rady neklid, neboť jednotlivá oddělení ani lidé najednou nevidí od nového roku ve firmě spravující a udržující komunikace žádnou další perspektivu dopravněinženýrského oboru v metropoli.

A přestože tak má většina současných zaměstnanců ÚDI Praha zajištěno místo ve službách města i nadále, právě i mnoho z nich považuje za nutné upozornit na to, že Praha samostatnou instituci zabývající se dopravou ve městě z komplexního pohledu velmi nutně potřebuje. Proto zaměstnanci ÚDI Praha napsali otevřený dopis představitelům hl. m. Prahy:


Stanovisko k rozhodnutí Rady hl. m. Prahy č. 1494 ze dne 2. 10. 2007

 V Praze dne 22. 10. 2007.

Vážený pane primátore, vážení členové Rady hl. m. Prahy, vážení zastupitelé,

dovolujeme si reagovat na aktuální rozhodnutí Rady hl. m. Prahy o sloučení Ústavu dopravního inženýrství hl. m. Prahy (ÚDI) s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy (TSK). Jsme si vědomi, že není možné některá rozhodnutí zvrátit, přesto se domníváme, že existuje řada důvodů (odborných i organizačních), které navržený postup města zpochybňují.

ÚDI Praha má v ČR i v zahraničí vysokou odbornou reputaci, kterou si vybudoval za 41 let své existence. V naší zemi stáli zaměstnanci ÚDI u zrodu celého dopravněinženýrského oboru. Někteří z nich pro město stále pracují a jsou vzorem pro mladou generaci i pro studenty dopravních škol, kteří považují ÚDI Praha za kvalitní a nezávislý zdroj informací pro jejich vzdělávání. ÚDI Praha také vždy byl a je průkopníkem nových řešení ve svém oboru a je správcem nenahraditelné databáze současných i historických dat o pražské dopravě.

Nejnákladnější investicí v jakémkoli oboru je si vybudovat značku a jméno. Tuto značku, jméno a logo ÚDI Praha má a hlavní město se jej vzdává v době, kdy právě doprava je tím nejpalčivějším problémem, jak jej chápe veřejnost. V některých českých a slovenských městech nezávislé samostatné dopravněinženýrské instituce sloučili s jinými městskými organizacemi již před časem a v současnosti je právě složitá dopravní situace přivedla k úvahám obdobné podniky znovu zřizovat. Příkladem jsou zkušenosti kolegů z Bratislavy.

Auditorská firma veřejně prezentovala, že peníze uspořené sloučením ÚDI Praha s TSK budou převedeny na něco, co občané uvidí. Činnost ÚDI Praha přitom dlouhodobě přispívá k ochraně životů chodců i řidičů, k plynulejšímu dopravnímu provozu, úsporám pohonných hmot, k redukci negativních vlivů dopravy na životní prostředí a dalším věcem, které jde ovšem jen těžko vyčíslit penězi. O vyjádření těchto pozitivních externalit se ovšem v rámci města bohužel nikdo ani nepokusil.

Vzhledem k tomu, že z ÚDI Praha na základě rozhodnutí města odchází značná část zaměstnanců a je výrazně narušeno veškeré zázemí, které bylo zaměstnanci roky budováno, nejsme si jisti, kdo bude pro město v budoucnu plnohodnotně vykonávat řadu nezbytných dopravněinženýrských činnosti. Pro optimální výkon práce jsou zejména v oblasti sekce dopravních informací totiž naprosto nezbytně třeba i vyškolení zaměstnanci bez vysokoškolského vzdělání, o které podnik nyní přichází.

I ekonomické a personální zázemí každé firmy je co do velikosti závislé na počtu podřízených zaměstnanců. Pokud má ÚDI v TSK plnit stejné úkoly jako dnes, jak je zaměstnancům nyní zdůrazňováno, a navíc další v oblastech řízení dopravy a informování řidičů, s omezeným počtem lidí to není možné. Pak ovšem nerozumíme aktuálnímu propouštění. Kromě zbytečného plýtvání na odstupné bude třeba v následujících měsících zaučovat nové zaměstnance, což může opět ovlivnit i rychlost a kvalitu zpracování zakázek.

Struktura zaměstnanců v ÚDI Praha je obecně vzhledem k podprůměrnému platovému ohodnocení i odborných složek specifická. Jak ve starší, tak v mladé generaci převažují lidé, kteří mají k dopravnímu oboru a práci pro hlavní město velmi pozitivní vztah. Pokud je patrné, že aktuálně navrhované sloučení podniku s TSK není dostatečně podloženo odbornou diskusí, případně je složité si představit směřování celého oboru v rámci působnosti hl. m. Prahy do budoucna, lze předpokládat rovněž odchod dalších odborných zaměstnanců.

Ti mohou přes svou dlouhodobou ochotu pracovat pro město nyní využít množících se nabídek ze soukromé sféry. Z toho důvodu hrozí další omezení kapacit přesunutého ÚDI a redukce jeho činností, které by muselo město následně za vyšší peníze stále častěji zadávat soukromým firmám. Tím by také došlo k výraznému zásahu do objektivity, odbornosti a nezávislosti zpracovávaných úkolů, jichž je nynější ÚDI Praha garantem. Nebo je toto cíl celého opatření?

Zadávání zpracování řady dopravních dokumentací soukromým subjektům není problémem, ale nedává až tak velký prostor pro realizaci alternativních variant řešení, protože zpracovatel má větší tendenci respektovat přání zadavatele, aby pro něho mohl pracovat i příště. Pokud se toto chování stane dominantním, pak dopravní inženýrství ztrácí jako obor smysl a stagnuje, neboť přestává být nezávislým kreativním odvětvím a odvětvím, které přináší i řešení, jež třeba nejsou v souladu s dopravní politikou různých politických stran působících aktuálně v samosprávě města.

Hlavní město Praha po zrušení ("sloučení") ÚDI a přesunu jeho zbytku pod TSK nemá plnohodnotnou instituci, která by se dlouhodobě zabývala dopravním plánováním, organizací dopravy na konkrétních místech, měla by zkoumat dopravní závislosti, spolupracovat s vysokými školami na výzkumech různých dopravních stavů, být arbitrem při řešení složitých odborných dopravních otázek a studijně je zpracovávat, zajišťovat osvětu v oblasti dopravní bezpečnosti, v rámci města prezentovat, obhajovat a odborně popisovat složité souvislosti celého dopravního systému i ve vztahu k veřejnosti, být správcem rozsáhlých statistických a historických dat především o silniční dopravě, vzdělávat a doškolovat dopravní odborníky například pro dopravní úřady a podobně.

Stejně tak by se podobný městský podnik měl podílet na řízení dopravy a informování veřejnosti o aktuální i plánované dopravní situaci a dále na koordinaci zájmů individuální i hromadné dopravy a zájmů jednotlivých městských částí v oblasti dopravy. To jsou jednoznačně úkoly pro samostatnou instituci. Přestože řadu z těchto věcí ÚDI Praha zatím neměl možnost vykonávat, protože ze strany města nebyly ani poptávány, důležitost dopravy pro ekonomiku města stále stoupá a optimální plnění těchto úkolů musí být prioritou města, pro nějž právě ÚDI Praha ostatně připravuje dopravní politiku. Cílem musí být fungování dopravy a všech jejich druhů jako provázaného homogenního systému.

Audit, který proběhl, se bohužel vůbec těmito odbornými souvislostmi nezabýval, neboť město své požadavky na budoucí činnosti v oblasti sledování dopravy, jejího plánování, její organizace, řízení a informování o ní dosud neformulovalo. Pokud dochází ke zrušení ("sloučení") ÚDI Praha, je třeba si uvědomit, že to je bez veřejně předložené vize v oblasti dopravního inženýrství do budoucna, což je zvláště závažné v okamžiku, kdy by měla být doprava jedním z hlavních kamenů např. pro úspěšné pořádání Olympijských her, zavedení mýtného v centru města apod.

TSK je organizace zabývající se výhradně správou a údržbou komunikací a dalších zařízení. Tyto aktivity mají pro město stěžejní význam, neboť zařízení prostě musí fungovat. Ovšem pak se jakékoli problémy s rozpočtem TSK projeví především na omezování činností dopravněinženýrských, což by ve svém důsledku znamenalo zánik odborné dopravněinženýrské platformy města. Právě proto je dlouhodobě i dle dopravní politiky Evropské unie v rámci dopravních společností prosazováno oddělení správy a údržby dopravních cest od provozních složek a dopravně organizačních a projekčních prací. Efektivita obou oddělených složek (např. České dráhy, Správa železniční dopravní cesty) je pak vždy vyšší s výrazným prospěchem pro uživatele dopravního systému i státní správy či samosprávy, jež takový systém financuje.

Audit v TSK identifikoval nepřehlednou strukturu řízení, která vyplývá z řady různorodých činností začleněných pod hlavičku TSK v posledních letech, a přesto řešením tohoto zjištění je začlenit do stejné instituce činnosti další, opět odlišné a nyní zajišťované v ÚDI Praha. V tom spatřujeme nekonzistentní přístup auditorské firmy a následně i města. Zároveň se domníváme, že činnosti ÚDI Praha a TSK nejsou duplicitní, tak jak bylo v uvedeno v důvodové zprávě auditorské firmy.

Výše zmíněné pochybnosti o efektivitě navržených opatření jsou v některých směrech velmi závažné a mohou mít vliv na budoucí fungování dopravního systému hl. m. Prahy. Svůj zájem na vysvětlení všech pochybností a na zachování ÚDI Praha, nebo jiné do určité míry reformované, ale samostatné, instituce zřízené hl. m. Prahou, vyjadřují zaměstnanci ÚDI svým podpisem pod tímto textem.

Zároveň Vás tímto žádáme, abyste své rozhodnutí o sloučení ÚDI Praha s TSK hl. m. Prahy ještě jednou důkladně zvážili, vzali v úvahu všechny výše uvedené skutečnosti a případnou reakcí na jednotlivé body tohoto dopisu ujistili odbornou i ostatní veřejnost, že řada úkolů, které ÚDI Praha dosud plnil a řadu dalších, které by plnit do budoucna měl, bude v metropoli zpracovávána nadále a bude zajištěna jejich maximální nezávislost. ÚDI Praha zatím tyto garance vždy poskytoval.

Dále doporučujeme v rámci Magistrátu hl. m. Prahy vytvoření pracovní skupiny, která by se zabývala i z odborné stránky budoucím vymezením úkolů pro městské instituce zabývající se dopravou, zejména dopravním inženýrstvím a plánováním. V rámci jednání pracovní skupiny je třeba řešit podněty zaměstnanců, vedoucích pracovníků i veřejnosti pro stanovení optimální funkce městských dopravních institucí, a to zejména s výrazným důrazem na přípravu dopravního systému na konání Olympijských her.

S pozdravem

                           Martin Šubrt a 39 dalších zaměstnanců ÚDI Praha

Hlasujte ve finále ankety Blogera roku

Autor: Martin Šubrt | úterý 23.10.2007 6:15 | karma článku: 33.38 | přečteno: 6859x

Další články blogera

Tato rubrika neobsahuje žádné články...

Další články z rubriky Politika

Vilém Barák

Pořád se bojíme Ruska

Podvědomě stále odmítáme právo Ukrajiny na reciprocitu způsobu vedení vojenských operací a na používání stejně účinných zbraní. A všechna čest výjimkám, kdo se nedá ovlivnit. Nelze boxovat s jednou rukou za zády.

30.5.2023 v 16:40 | Karma článku: 16.49 | Přečteno: 218 | Diskuse

Jan Ziegler

Drony v Moskvě, ukrajinský terorismus? Spíš ruská provokace

Tak prý drony trefily v ruském hlavním městě dvě obytné budovy. Celé je to však nějaké divné, jaký by z toho Ukrajinci měli užitek? Nebo je ruská protivzdušná obrana opravdu tak katastrofálně děravá.

30.5.2023 v 11:21 | Karma článku: 18.30 | Přečteno: 235 | Diskuse

Jaroslav Červenka

Útočili Ukrajinci v Moskvě?

I přes vzrůstající aktivitu ukrajinských ozbrojených sil v oblasti hranic s Ruskou federací je útok na hlavní město nepřítele vysoce nepravděpodobný.

30.5.2023 v 8:47 | Karma článku: 27.34 | Přečteno: 1711 | Diskuse

Jan Bartoň

Dobře jsme investovali, Rusové umírají

Jak probíhá ukrajinská propaganda ve válce proti Rusku naznačuje sestřih videa s americkým senátorem. I naše média už informují o tom, že video je „sestříhané“.

30.5.2023 v 8:30 | Karma článku: 29.60 | Přečteno: 665 | Diskuse

Karel Trčálek

Politické lži hlasatele Mladé Fronty Fčil

Kdo z nás někdy nelhal? A kdo z nás není notorický lhářem? A kdo z nás není notorickým lhářem, aby zároveň nebyl přesvědčený, že je tím nejčestnějším člověkem? Kdo nelže, ten jako by nebyl. Nepodvolený

29.5.2023 v 17:04 | Karma článku: 25.11 | Přečteno: 620 | Diskuse
Počet článků 53 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 7266

Pražák, křtěný Vltavou v Podolí a později pokřtěný podruhé magistrálou v okolí bydliště :-). subrt.martin@seznam.cz

Chystá se novinka, kdo spoří v penzijku, odečte z daní až 48 tisíc

Důchody mají být pro budoucí penzisty nižší. Populace stárne a průběžný důchodový systém, do něhož přispívají současní...

Sharon Stone se v 65 letech ukázala v plavkách. Sklízí obdiv i kritiku

Sharon Stone oslavila v březnu pětašedesáté narozeniny. Hollywoodská hvězda je pyšná na svou postavu a na Instagramu se...

Svěste džíny na půl žerdi. Do módy se vrací trend ze začátku milénia

Většina z nás je nejspíš ráda, že móda z let 2006 až 2012 zmizela z pultů. Bokové džíny, baleríny, chokery a průhledné...

Podle právníka musel Ondřej s článkem v bulváru souhlasit, říká Kuchařová

PR zastoupení Taťány Kuchařové poskytlo redakci iDNES.cz stanovisko nezávislého právníka. Podle toho musel dát Ondřej...

Podávám na Taťánu Kuchařovou žalobu za pomluvu, oznámil Brzobohatý

Ondřej Gregor Brzobohatý (40) oznámil, že se rozhodl podat žalobu za pomluvu na svou exmanželku Taťánu Kuchařovou (35)....