Neděle 28. listopadu 2021, svátek má René
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Neděle 28. listopadu 2021 René

Otevřený dopis primátorovi Prahy od zaměstnanců ÚDI Praha

23. 10. 2007 6:15:23
V Praze v posledním roce v řadě městských firem proběhl organizační audit. K tomu nelze mít výhrady. Problém je ovšem ve slově organizační, ačkoli by daleko více, případně současně, byl potřebný audit odborný. 

Přestože by konkrétně v Ústavu dopravního inženýrství hlavního města Prahy řada zaměstnanců uvítala změny, výsledky auditu bohužel tyto změny nepřinesly. Tedy změny v organizaci práce a v pocitu, že dopravní inženýrství je oborem, který je pro město důležitý. Realita je bohužel opačná.

Rada hlavního města Prahy rozhodla začátkem října o ukončení činnosti ÚDI Praha (s platností od 1. 1. 2008) a o přesunu jeho odborných pracovníků pod Technickou správu komunikací. Až po tomto rozhodnutí se pak město začalo vedení ÚDI a jeho pracovníků ptát, zda s o třetinu menším stavem lidí zvládnou stejné úkoly a vlastně jaké činnosti by si představovali do budoucna vykonávat. Do práce podniku vneslo rozhodnutí auditorů i Rady neklid, neboť jednotlivá oddělení ani lidé najednou nevidí od nového roku ve firmě spravující a udržující komunikace žádnou další perspektivu dopravněinženýrského oboru v metropoli.

A přestože tak má většina současných zaměstnanců ÚDI Praha zajištěno místo ve službách města i nadále, právě i mnoho z nich považuje za nutné upozornit na to, že Praha samostatnou instituci zabývající se dopravou ve městě z komplexního pohledu velmi nutně potřebuje. Proto zaměstnanci ÚDI Praha napsali otevřený dopis představitelům hl. m. Prahy:


Stanovisko k rozhodnutí Rady hl. m. Prahy č. 1494 ze dne 2. 10. 2007

 V Praze dne 22. 10. 2007.

Vážený pane primátore, vážení členové Rady hl. m. Prahy, vážení zastupitelé,

dovolujeme si reagovat na aktuální rozhodnutí Rady hl. m. Prahy o sloučení Ústavu dopravního inženýrství hl. m. Prahy (ÚDI) s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy (TSK). Jsme si vědomi, že není možné některá rozhodnutí zvrátit, přesto se domníváme, že existuje řada důvodů (odborných i organizačních), které navržený postup města zpochybňují.

ÚDI Praha má v ČR i v zahraničí vysokou odbornou reputaci, kterou si vybudoval za 41 let své existence. V naší zemi stáli zaměstnanci ÚDI u zrodu celého dopravněinženýrského oboru. Někteří z nich pro město stále pracují a jsou vzorem pro mladou generaci i pro studenty dopravních škol, kteří považují ÚDI Praha za kvalitní a nezávislý zdroj informací pro jejich vzdělávání. ÚDI Praha také vždy byl a je průkopníkem nových řešení ve svém oboru a je správcem nenahraditelné databáze současných i historických dat o pražské dopravě.

Nejnákladnější investicí v jakémkoli oboru je si vybudovat značku a jméno. Tuto značku, jméno a logo ÚDI Praha má a hlavní město se jej vzdává v době, kdy právě doprava je tím nejpalčivějším problémem, jak jej chápe veřejnost. V některých českých a slovenských městech nezávislé samostatné dopravněinženýrské instituce sloučili s jinými městskými organizacemi již před časem a v současnosti je právě složitá dopravní situace přivedla k úvahám obdobné podniky znovu zřizovat. Příkladem jsou zkušenosti kolegů z Bratislavy.

Auditorská firma veřejně prezentovala, že peníze uspořené sloučením ÚDI Praha s TSK budou převedeny na něco, co občané uvidí. Činnost ÚDI Praha přitom dlouhodobě přispívá k ochraně životů chodců i řidičů, k plynulejšímu dopravnímu provozu, úsporám pohonných hmot, k redukci negativních vlivů dopravy na životní prostředí a dalším věcem, které jde ovšem jen těžko vyčíslit penězi. O vyjádření těchto pozitivních externalit se ovšem v rámci města bohužel nikdo ani nepokusil.

Vzhledem k tomu, že z ÚDI Praha na základě rozhodnutí města odchází značná část zaměstnanců a je výrazně narušeno veškeré zázemí, které bylo zaměstnanci roky budováno, nejsme si jisti, kdo bude pro město v budoucnu plnohodnotně vykonávat řadu nezbytných dopravněinženýrských činnosti. Pro optimální výkon práce jsou zejména v oblasti sekce dopravních informací totiž naprosto nezbytně třeba i vyškolení zaměstnanci bez vysokoškolského vzdělání, o které podnik nyní přichází.

I ekonomické a personální zázemí každé firmy je co do velikosti závislé na počtu podřízených zaměstnanců. Pokud má ÚDI v TSK plnit stejné úkoly jako dnes, jak je zaměstnancům nyní zdůrazňováno, a navíc další v oblastech řízení dopravy a informování řidičů, s omezeným počtem lidí to není možné. Pak ovšem nerozumíme aktuálnímu propouštění. Kromě zbytečného plýtvání na odstupné bude třeba v následujících měsících zaučovat nové zaměstnance, což může opět ovlivnit i rychlost a kvalitu zpracování zakázek.

Struktura zaměstnanců v ÚDI Praha je obecně vzhledem k podprůměrnému platovému ohodnocení i odborných složek specifická. Jak ve starší, tak v mladé generaci převažují lidé, kteří mají k dopravnímu oboru a práci pro hlavní město velmi pozitivní vztah. Pokud je patrné, že aktuálně navrhované sloučení podniku s TSK není dostatečně podloženo odbornou diskusí, případně je složité si představit směřování celého oboru v rámci působnosti hl. m. Prahy do budoucna, lze předpokládat rovněž odchod dalších odborných zaměstnanců.

Ti mohou přes svou dlouhodobou ochotu pracovat pro město nyní využít množících se nabídek ze soukromé sféry. Z toho důvodu hrozí další omezení kapacit přesunutého ÚDI a redukce jeho činností, které by muselo město následně za vyšší peníze stále častěji zadávat soukromým firmám. Tím by také došlo k výraznému zásahu do objektivity, odbornosti a nezávislosti zpracovávaných úkolů, jichž je nynější ÚDI Praha garantem. Nebo je toto cíl celého opatření?

Zadávání zpracování řady dopravních dokumentací soukromým subjektům není problémem, ale nedává až tak velký prostor pro realizaci alternativních variant řešení, protože zpracovatel má větší tendenci respektovat přání zadavatele, aby pro něho mohl pracovat i příště. Pokud se toto chování stane dominantním, pak dopravní inženýrství ztrácí jako obor smysl a stagnuje, neboť přestává být nezávislým kreativním odvětvím a odvětvím, které přináší i řešení, jež třeba nejsou v souladu s dopravní politikou různých politických stran působících aktuálně v samosprávě města.

Hlavní město Praha po zrušení ("sloučení") ÚDI a přesunu jeho zbytku pod TSK nemá plnohodnotnou instituci, která by se dlouhodobě zabývala dopravním plánováním, organizací dopravy na konkrétních místech, měla by zkoumat dopravní závislosti, spolupracovat s vysokými školami na výzkumech různých dopravních stavů, být arbitrem při řešení složitých odborných dopravních otázek a studijně je zpracovávat, zajišťovat osvětu v oblasti dopravní bezpečnosti, v rámci města prezentovat, obhajovat a odborně popisovat složité souvislosti celého dopravního systému i ve vztahu k veřejnosti, být správcem rozsáhlých statistických a historických dat především o silniční dopravě, vzdělávat a doškolovat dopravní odborníky například pro dopravní úřady a podobně.

Stejně tak by se podobný městský podnik měl podílet na řízení dopravy a informování veřejnosti o aktuální i plánované dopravní situaci a dále na koordinaci zájmů individuální i hromadné dopravy a zájmů jednotlivých městských částí v oblasti dopravy. To jsou jednoznačně úkoly pro samostatnou instituci. Přestože řadu z těchto věcí ÚDI Praha zatím neměl možnost vykonávat, protože ze strany města nebyly ani poptávány, důležitost dopravy pro ekonomiku města stále stoupá a optimální plnění těchto úkolů musí být prioritou města, pro nějž právě ÚDI Praha ostatně připravuje dopravní politiku. Cílem musí být fungování dopravy a všech jejich druhů jako provázaného homogenního systému.

Audit, který proběhl, se bohužel vůbec těmito odbornými souvislostmi nezabýval, neboť město své požadavky na budoucí činnosti v oblasti sledování dopravy, jejího plánování, její organizace, řízení a informování o ní dosud neformulovalo. Pokud dochází ke zrušení ("sloučení") ÚDI Praha, je třeba si uvědomit, že to je bez veřejně předložené vize v oblasti dopravního inženýrství do budoucna, což je zvláště závažné v okamžiku, kdy by měla být doprava jedním z hlavních kamenů např. pro úspěšné pořádání Olympijských her, zavedení mýtného v centru města apod.

TSK je organizace zabývající se výhradně správou a údržbou komunikací a dalších zařízení. Tyto aktivity mají pro město stěžejní význam, neboť zařízení prostě musí fungovat. Ovšem pak se jakékoli problémy s rozpočtem TSK projeví především na omezování činností dopravněinženýrských, což by ve svém důsledku znamenalo zánik odborné dopravněinženýrské platformy města. Právě proto je dlouhodobě i dle dopravní politiky Evropské unie v rámci dopravních společností prosazováno oddělení správy a údržby dopravních cest od provozních složek a dopravně organizačních a projekčních prací. Efektivita obou oddělených složek (např. České dráhy, Správa železniční dopravní cesty) je pak vždy vyšší s výrazným prospěchem pro uživatele dopravního systému i státní správy či samosprávy, jež takový systém financuje.

Audit v TSK identifikoval nepřehlednou strukturu řízení, která vyplývá z řady různorodých činností začleněných pod hlavičku TSK v posledních letech, a přesto řešením tohoto zjištění je začlenit do stejné instituce činnosti další, opět odlišné a nyní zajišťované v ÚDI Praha. V tom spatřujeme nekonzistentní přístup auditorské firmy a následně i města. Zároveň se domníváme, že činnosti ÚDI Praha a TSK nejsou duplicitní, tak jak bylo v uvedeno v důvodové zprávě auditorské firmy.

Výše zmíněné pochybnosti o efektivitě navržených opatření jsou v některých směrech velmi závažné a mohou mít vliv na budoucí fungování dopravního systému hl. m. Prahy. Svůj zájem na vysvětlení všech pochybností a na zachování ÚDI Praha, nebo jiné do určité míry reformované, ale samostatné, instituce zřízené hl. m. Prahou, vyjadřují zaměstnanci ÚDI svým podpisem pod tímto textem.

Zároveň Vás tímto žádáme, abyste své rozhodnutí o sloučení ÚDI Praha s TSK hl. m. Prahy ještě jednou důkladně zvážili, vzali v úvahu všechny výše uvedené skutečnosti a případnou reakcí na jednotlivé body tohoto dopisu ujistili odbornou i ostatní veřejnost, že řada úkolů, které ÚDI Praha dosud plnil a řadu dalších, které by plnit do budoucna měl, bude v metropoli zpracovávána nadále a bude zajištěna jejich maximální nezávislost. ÚDI Praha zatím tyto garance vždy poskytoval.

Dále doporučujeme v rámci Magistrátu hl. m. Prahy vytvoření pracovní skupiny, která by se zabývala i z odborné stránky budoucím vymezením úkolů pro městské instituce zabývající se dopravou, zejména dopravním inženýrstvím a plánováním. V rámci jednání pracovní skupiny je třeba řešit podněty zaměstnanců, vedoucích pracovníků i veřejnosti pro stanovení optimální funkce městských dopravních institucí, a to zejména s výrazným důrazem na přípravu dopravního systému na konání Olympijských her.

S pozdravem

                           Martin Šubrt a 39 dalších zaměstnanců ÚDI Praha

Autor: Martin Šubrt | úterý 23.10.2007 6:15 | karma článku: 33.14 | přečteno: 6820x

Další články blogera

Martin Šubrt

Povídání o jízdném v pražské hromadné dopravě

Často poněkud vyhrocená diskuse na téma zdražení či nezdražení jízdného v pražské MHD probíhá v médiích již několik týdnů. Je to především politické téma, což znamená, že převažují emoce a na konkrétní čísla nezbývá moc prostoru.

29.7.2020 v 18:33 | Karma článku: 41.05 | Přečteno: 18543 | Diskuse

Další články z rubriky Politika

Zdeněk Bárta

Demonstrace. Odvážní neočkovaní senioři umírají na JIPkách za svobodu?

Opravdu? Já bych spíš řekl, že to jsou hlupáci kteří umírají za blbost. Tak názory mohou být různé. Jiný může mít účastník dnešního Festivalu odvahy a svobody v Praze pořádaném různými pidispolky.a jiný já.

28.11.2021 v 14:52 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 8 | Diskuse

Zdeněk Koudelka

O zákonnosti povinného covidového očkování

Ministerstvo zdravotnictví uvažuje o nařízení povinného covidového očkování vyhláškou podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

28.11.2021 v 14:24 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 94 | Diskuse

Otto Kamm

Jmenování Fialy bylo dost bizardní, jinak vše při starém

Za plexisklem proběhla instalace Fialy jako předsedy budoucí vlády. Byla to taková skoro sci-fi, hlavně aby to nějak jakž tak vypadalo.

28.11.2021 v 14:04 | Karma článku: 7.32 | Přečteno: 117 | Diskuse

Miloš F. Pechar

Otevřený dopis pražskému primátorovi MUDr. Zdeňku Hřibovi,

který zveřejňuji na svém FB profilu, který zveřejňuji na svém blogu na Idnes.cz a který zveřejňuji na platformě blogosfera.cz

28.11.2021 v 13:29 | Karma článku: 7.59 | Přečteno: 201 | Diskuse

Frantisek Stanek

Omikron a vánoce 2021

Ještě Delta neskončila pouť po našem imunitním systému a už se rýsuje nová varianta zkratky jménem ORION. XXL byla možná varianta v určitém pořadí ale někdo rozhodl že nová mutace se bude jmenovat po jménech hvězd.

27.11.2021 v 18:58 | Karma článku: 13.88 | Přečteno: 423 | Diskuse
Počet článků 53 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 7197

Pražák, křtěný Vltavou v Podolí a později pokřtěný podruhé magistrálou v okolí bydliště :-). subrt.martin@seznam.cz

Najdete na iDNES.cz